משלוח חינם בקנייה מעל 450 ש"ח!

בעלי תו איכות שמן זית ישראלי

תקנון ותנאי שימוש באתר

תקנון אתר בוסתן איתן   / תנאי שימוש באתר (להלן: “התקנון”)

השימוש באתר האינטרנט של בוסתן איתן  כפוף לקריאת תקנון זה ולהסכמה להוראותיו. בוסתן איתן מזמינה אתכם לקרוא בעיון תנאי תקנון זה. 

דף תשלום מאובטח ע"י ספק שירות מורשה

תקנון זה כולל מדניות ביטול עסקה הכפוף לחוק הגנת הצרכן הישראלי

כללי

 •      אנא קרא תקנון זה בקפידה, שכן השימוש באתר מותנה בהסכמתך לתנאים הכלולים בו כלשונם.
 •   אתר האינטרנט של בוסתן איתן הינו אתר הפועל למכירת מוצרים ולזימון אירוע/מקום במרכז המבקרים. 
 • האתר הינו בבעלות עוסק מורשה בוסתן איתן  עוסק מורשה 028686582 (להלן בהתאמה: “האתר”, “העוסק”ו”המוצרים”).
 •          כל המשתמש ו/או המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: “משתמש/ת”) מצהיר ומתחייב, כי קרא את התקנון, כי הינו מודע ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד העוסק ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

למען הסר ספק מובהר כי פעולה באתר משמעה: “רכישת ואספקת המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה/להשתתפות באתר על כל הכרוך בכך”.

 • האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 •          כותרות התקנון נקבעו לצרכי נוחיות בלבד ולא תשמשנה כראיה כלשהי ולא יהיה בנוסחן ובתוכנן כדי לחייב את העוסק ו/או כדי לשמש ראיה ותימוכין לפרשנות התקנון.
 •          מכיוון ש”טעות לעולם חוזרת”, טעות כלשהי ובכלל זה טעות סופר בתיאור מוצרים ו/או מחיריהם לא תחייב את העוסק.
 •          תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל וכדומה, בין המוצרים, כפי שהם מוצגים באתר, לבין המוצרים במציאות.
 •          בכל מקרה של סתירה ו/או דו-משמעות בין הוראות התקנון לבין הרשום ו/או המוצג באתר, יגברו הוראות התקנון. 
 •          בהירשמות לקבלת ניוזלטר, הגולש נותן את הסכמתו לקבל דוא”ל ו/או הודעת SMSמהעוסק ו/או מהאתר, לרבות בעניין מבצעים, חידושים באתר, פרסומות וכדומה. הגולש רשאי, בכל עת, להודיע לעוסק על בקשת הפסקת קבלת דוא”ל ו/או הודעת SMS 

תנאי שימוש

 •          כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה, שאינו פסול דין (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ואשר כל בעלי מניותיה ומנהליה הינם בגירים שגילם עולה על 18 שנים) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי שלהלן (ויזה, מאסטרקארד, ישראכארד, דיינרס, PAYPAL ) בכפוף לאישור העסקה ע”י חברת האשראי, רשאי לבצע פעולה באתר.
 •          הזמנתו של גולש לרכישת המוצרים ולאספקתם /או השתתפות תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: (1) התקבל אישור העוסק לכתובת הדוא”ל של הגולש כי ההזמנה התקבלה, טופלה, ותישלח לכתובת שהזין בטופס הזמנתו; (2) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי; (3) המוצרים שהוזמנו קיימים במלאי במידה ומדובר במוצר פיזי; (4) הכתובת אליה התבקשה אספקת המוצרים נמצאת ברשימת אזורי החלוקה ו/או עומדת בתנאי החלוקה כפי שנרשמו באתר(5) הגולש הינו תושב ישראל שגילו למעלה מ-18 שנים, אינו פסול דין ובעת קבלת המשלוח הציג תעודה מזהה כדין המאמתת זאת.
 •          בעת ביצוע ההזמנה באתר יידרש הגולש למסור את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה/ שם חברה, תאריך לידה, מס’ טלפון, כתובת, דוא”ל ואופן התשלום.

מדיניות מוצרים שאינם במלאי

 •          במקרה שנמצא, כי המוצרים שהוזמנו על ידי הגולש אינם במלאי ו/או חורגים בזמני האספקה שפורסמו בכלל ו/או בעת ביצוע ההזמנה , תודיע העוסק למשתמש באמצעות דוא”ל ו/או באמצעות שיחה טלפונית (על פי בחירת העוסק), כי המוצרים אינם מצויים במלאי. במקרה כזה, יוכל הגולש לבחור מוצרים חלופיים או לקבל את כספו בחזרה, על פי בחירת הגולש.

רכישה באתר על ידי “אורח”

 •          כמפורט לעיל, בעת ביצוע הזמנה באתר יידרש הגולש למסור את פרטיו האישיים.

תשלום

 •          ברכישת מוצרים באתר, חיוב האשראי יהיה חד פעמי ויבוצע מיד עם אישור ההזמנה על ידי העוסק ובאישור התקנון 
 •          המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
 •          העוסק תהיה רשאית לאשר, מעת לעת, אם תמצא לנכון, כי תשלום התמורה יפרע במספר תשלומים, עם או ללא חיוב בריבית וכן תהיה רשאית לבטל ו/או לשנות החלטתה מעת לעת.
 •          במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, לא תאשר העוסק למשתמש, באמצעות הדוא”ל, את ביצוע ההזמנה. במידה וההזמנה אושרה, חרף אי כיבוד החיוב, תהיה העוסק רשאית לבטלה והודעה תישלח למשתמש באמצעות הדואר האלקטרוני.

פרטי הגולש ואבטחת האתר

 •          בעת ביצוע הזמנה למוצרים המתפרסמים באתר, יידרש הגולש להזין במערכת פרטים כגון: פרטיו האישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכדומה (להלן: “המידע”). 
 • במידה והמוצר אינו במלאי ולא צויין בפרוש באתר העוסק והאתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מטעמם יהיו אחראים לשלוח לעדכן במייל תוך ציון מועד האספקה החדש. במידה והגולש לא בקש לבטל את העסקה תוך 24 שעות מרגע קבלת המייל תחשב העסקה כמאושרת ומקבולת על הגולש. בנוסף על האמור לעיל במידה וישלח מייל אישור העסקה ע"י הגולש במיידית יבוטלו ה 24 שעות המתנה לצורך קיצור שליחת/אישור ההזמנה/הרכישה/העסקה
 •          עם ביצוע הרכישה באתר נותן הגולש את הסכמתו שפרטיו האישים (כגון: שם, מספר ת.ז., כתובת דוא”ל וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של העוסק, והכול בהתאם להוראות הדין,בנוסף על האמור לעיל מאשר הגולש שימוש בבינה מלאכותית בפרטיו והכל בגדר שימוש העוסק בלבדו ו/או גורם חיצוני השומר/מאבטח את הנתונים.
 •          פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההזמנה ופרטי הגולש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) המקובל בסחר אלקטרוני. פרטים אלו לא יועברו על ידי העוסק ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת הסליקה וכרטיסי האשראי, וזאת על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הגולש ובכפוף להוראות כל דין. כמו כן, העוסק לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של הגולש אלא לביצוע תשלום בגין העסקה ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה, למעט בכפוף להוראות כל דין.
 •          כאמור לעיל, העוסק לא תעביר את פרטיו האישיים של הגולש לגורם חיצוני, למעט אם תידרש לכך על ידי רשות מוסמכת מרשויות המדינה, או מכח צו שיפוטי, בהתאם להוראות כל דין.
 •          על אף האמור לעיל, העוסק תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של גולש לצד שלישי במקרים בהם: הגולש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בעוסק ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, הגולש עשה שימוש בשירותי העוסק לביצוע מעשה בלתי חוקי, התקבל בידי העוסק צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הגולש לצד שלישי, בכל מחלוקת או הליכים משפטיים, וכדומה.
 •          עם ביצוע רכישה באתר מצהיר הגולש כי הוא יודע שהקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית וכי נגד מוסרי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם.
 •          העוסק תהא רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של הגולש, ללא זיהוי הגולש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים וזאת ללא צורך בקבלת הסכמתו.
 •          הגולש מצהיר כי הוא מודע לכך שמאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של העוסק להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע השמור. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי  העוסק ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש, במישרין או בעקיפין, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עקב כך כלפי העוסק ו/או מי מטעמה.
 •          העוסק תהא רשאית לעשות שימוש ב- “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהגולש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
 •          פרטי כרטיס האשראי של הגולש לא ישמרו במאגרי המידע של העוסק.

משלוחים וזמני אספקה:

 •          דמי משלוח- בנוסף למחירי המוצרים המפורטים באתר יחויב הגולש באתר בדמי משלוח בסכום התלוי בסוג , סכום ומקום המשלוח. העוסק תהא רשאית, אך לא חייבת, שלא לחייב את הגולש בדמי משלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתמש לא תהיה טענה ו/או דרישה בנושא זה. לעוסק הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את מחירי המשלוח, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.
 •          אזורי החלוקה- בעת הזמנת המוצרים יבחר הגולש את הכתובת למשלוח וסכום המשלוח יתעדכן בהתאם
 •          אספקת המוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר הכתובת המבוקשת נמצאת בתוך אזור החלוקה, וכל עוד אין מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת את אספקת המוצרים.
 •          מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה שהעוסק סבורה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שמתבצע ניצול לרעה של שירותיה ו/או של הזמנת מוצריה יכולה העוסק להחליט שלא לספק מוצרים למשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
 •          זמני אספקה- כל עוד לא נקבע על ידי העוסק אחרת, זמני האספקה הינם בימים ראשון עד חמישי, בין השעות: 09:00-18:00 ובתיאום טלפוני מול הגולש.
 •          מרגע אישור ההזמנה באמצעות הדוא”ל כמפורט לעיל, יקבל הגולש את המשלוח עד 10 ימי עסקים. עם זאת, ייתכנו זמני משלוח של עד 12 ימי עבודה לאזורים מרוחקים מהמרכז. ימי עבודה אינם כוללים ימי ששי, שבת, ערבי חגים וחגים וימי שבתון. מועדי האספקה כפופים לעיכובים שאינם תלויים בחברה ולאירועי “כח עליון” כהגדרתו להלן.
 •          המשלוח יימסר למשתמש או למקבל ההזמנה בכתובת בה נקב הגולש בהזמנה בלבד, בכפוף לחתימה על תעודת המשלוח ו/או חשבונית, על ידי מקבל ההזמנה ולהיותו מעל גיל 18 שנים.
 •          במקרה והגולש לא יהיה נוכח בעת האספקה בכתובת המבוקשת, יוחזרו המוצרים לחברה ומועד חלופי לאספקה יתואם עם הגולש. במידה ובמועד החדש שתואם עם הגולש, לא יהיה הגולש נוכח בעת האספקה בכתובת המבוקשת, יוחזרו המוצרים לחברה ותיאום מועד חלופי לאספקה יהיה באחריות הגולש על ידי התקשרות לחברה ותיאום מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הגולש בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים הנהוגים בחברה ו ולמשתמש לא תהיה טענה ו/או דרישה בנושא זה. העוסק תהא רשאית, אך לא חייבת, שלא לחייב את הגולש בדמי משלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

שינוי או ביטול הזמנה והחזרת מוצרים

 • ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981"
 • לא תתאפשר החזרת מוצרים שאריזתם נפתחה או שבוצע בהם שימוש 
 •          למעט מוצרים שנרכשו במסגרת מבצע, הגולש יהיה רשאי לבטל את ההזמנה בתוך 14 יום ממועד הקניה, בכפוף להחזרת המוצרים כשהם סגורים ובאריזתם המקורית כשזו לא נפתחה ו/או לא נפגמה, וכי לא נעשה בהם כל שימוש ולא נגרם להם כל נזק וכן בכפוף להצגת חשבונית המעידה על עצם ביצוע ההזמנה או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.
 • מוצר שאריזתו לא נפתחה ולא נעשה בו שימוש ניתן יהיה להחזירו או להחליפו בחנות או לשלוח אלינו בדואר בתוך 14 ימים מיום הקניה ולקבל תמורתו זיכוי בשווי המוצר או מוצר אחר, בניכוי דמי משלוח, לשימוש ללא הגבלת זמן בחנות או בהזמנה נוספת באתר במקרה של החלפת המוצר באמצעות הדואר/שליח יש לצרף דמי טיפול ומשלוח נוספים. הגולש יהיה אחראי לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו, ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שנשלחה לו בעת הרכישה.

 • בנוסף לאמור לעיל הזמנת מוצר אינה ניתנת לביטול או החזרה במידה וביטול ההזמנה אינו עקב פגם או אי התאמה, תהיה העוסק זכאית לגבות מהגולש דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים הנמוך מבניהם עפ"י המוגדר בחוק, וכן כל תשלום שנגבה מהעוסק ע”י חברת האשראי בגין סליקת כרטיס האשראי של הגולש. כמו כן, במקרה שביטול ההזמנה נעשה לאחר שההזמנה כבר סופקה באמצעות משלוח, תהא העוסק רשאית לגבות מהגולש את דמי המשלוח החלים לפי העניין.

 •          שינוי הזמנה על ידי הגולש יהיה כפוף להסכמת העוסק על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי או ביטול הזמנה יתבצעו באמצעות הטלפון בלבד.
 •          העוסק תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל הזמנה, וזאת מכל סיבה שהיא, ללא צורך בהנמקה או הודעה מראש, וזאת אף אם המשתמש כבר קיבל הודעת דוא”ל על אישור הרכישה ו/או ההשתתפות. הודעה על ביטול הרכישה לאחר קבלת אישור בדוא”ל תימסר למשתמש באמצעות הטלפון, ולא תהיה  לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי העוסק בגין ביטול העסקה על ידה. הגולש לא יהיה זכאי לכל פיצוי מהעוסק בגין הביטול ו/או השינוי כאמור.

 •          במקרה של ביטול ההזמנה על ידי העוסק, במייל או פיזית במקום יזוכה הגולש בתשלום סכום ההזמנה עפ"י המוגדר בחוק בהתאם לזמני הביטול, ובמקרה של שינוי שאושר על ידי העוסק, יחויב או יזוכה הגולש, בהתאמה, בהתאם להזמנה ששונתה.
 •          מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת העוסק ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את מתן השירות ו/או את מכירת המוצרים ו/או אספקתם ו/או משלוחם ו/או הובלתם, באופן מלא או חלקי, ובדרך כלשהיא ו/או במועדים שנקבעו, ו/או אם יקרו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או פגעי מזג אוויר ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או יתעכב ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים/שירותים, משלוחם, הובלתם, אספקתם ומכירתם, רשאית העוסק  להודיע על ביטול הרכישה, כולה או מקצתה או על עיכוב באספקתה ולמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה, או דרישה עקב כך (להלן: “כח עליון”)

אחריות

 •          האחריות לטיב המוצרים המוצעים לרכישה באתר חלה על היצרנים של המוצרים.
 •          הנתונים המופיעים על המוצרים הם נתונים של יצרני המוצרים ובאחריותם הבלעדית.
 •          העוסק רשאית לשנות ו/או להחליף ו/או להוציא, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר.
 •          העוסק ו/או האתר אינם אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג , ישיר או עקיף, שייגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו לאחר אספקת.       רכישה המתבצעת באתר שתיגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות ו/או זדון של הגולש ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד שלישי כלשהו שייכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד שלישי כלשהו תוך שימוש בסיסמת הגולש באתר וכדומה.
 •        מעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטת העוסק, לרבות אך לא רק – מחמת כח עליון.
 •        אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצרים לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים.
 •          מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא העוסק בסכום נזק העולה על התמורה ששולמה בפועל על המוצרים שהוזמנו על ידי הגולש.
 •          בקיום מקרים שאינם בשליטתה של העוסק ו/או הנובעים מכח עליון, העוסק לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו.

שימוש בלתי ראוי באתר

 •          כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את העוסק ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהם כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או לבעלי האתר ו/או למקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם וזאת מיד עם דרישתם הראשונה.

בעלות ושמירה על זכויות

 •          האתר מכיל תכנים שונים המוגנים ע”י זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וזכויות קניין אחרות, לרבות טקסט, תמונות, גרפיקה וכדומה, אשר חלקם בבעלות העוסק וחלקם בבעלות אחרים. גולש ו/או כל צד ג’ המבצע פעולות באתר אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה אחרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.
 •          השם “בוסתן איתן” הינו בבעלות מלאה ובלעדית של העוסק, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות בוא.
 •          האתר ותכולתו נועדו אך ורק למטרות מכירת המוצרים ו/או השירותים המוצעים. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר הכלול באתר אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהעוסק.
 •          אין להעתיק ולהשתמש ו/או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכדומה.

דין וסמכות שיפוט

 •          הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
 •          כל מחלוקת מכל מין וסוג בין גולש ו/או גולש באתר לבין העוסק ו/או האתר בשל פעילות ו/או סוגיה מכל מין וסוג הנובעים ו/או הקשורים לחברה ו/או לאתר תתברר בישראל, בבית המשפט המוסמך לכך בעיר עפולה בלבד, שלו נתונה הסמכות הבלעדית לדון בה. שאלות ובירורים
 • לבירורים ולשאלות במהלך הקנייה ניתן לפנות אל מרכז ההזמנות של בוסתן איתן בימים ובאמצעות הדואר האלקטרוני
 • או באמצעות הטלפון  בימים א-ה בין השעות  09:00-18:00 –
 •          בכל שאלה לגבי השימוש באתר ורכישות באתר ניתן לפנות לטלפון 052-2790333 או בדוא”ל  Dalit.eran8@gmail.com
 •  

עדכון תנאי השימוש

         העוסק והאתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, עפ”י שיקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. למשתמש לא תהיינה, במישרין ו/או בעקיפין, כל טענות ו/או דרישות כלפי העוסק ו/או האתר ו/או מי מטעמם בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

חיפוש בבוסתן